Mirta Baranović
Vrijeme predavanja: 13:40 - 14:20

Mirta Baranović Redoviti profesor, Zavod za primijenjeno računarstvo, FER

Mirta Baranović stekla je diplome diplomskog, magistarskog i doktorskog studija računarstva na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER), 1976., 1983. i 1997. godine.

Od 1976. godine radi na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Odjelu za primijenjeno računarstvo, najprije kao asistent, a sada kao redoviti profesor. Voditeljica je Odjela za primijenjeno računalstvo od 2010. do 2014.godine. Profesorica Baranović predaje teme bazirane na bazama podataka na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju. Do sada je mentorirala 6 doktorskih radova i oko 280 diplomskih radova.

Voditeljica je dvaju istraživačkih projekata koje financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (MZOŠ): “Postupci za poboljšanje kvalitete i upotrebljivosti podataka” (2002 – 2006) i “Semantička integracija heterogenih izvora podataka “(2007-2013). Trenutno je članica Centra za izvrsnost istraživanja za znanost o podacima. Prof. dr. Baranović objavila je više od 100 radova u časopisima i konferencijama na područjima baza podataka, skladišta podataka i poslovne inteligencije, semantičkih mreža i geoprostornih baza podataka te tokova podataka. Radila je na mnogim projektima za industriju i vladu, kao što je informacijski sustav planiranja proizvodnje za AD Plastiku, informacijski sustav za održavanje upravljanja hrvatskim elektroenergetskim sustavom (ISOHEP / ISOHOPS) i informacijski sustav za visoko obrazovanje u Hrvatskoj (ISVU).

Prof. Baranović član je IEEE-a, ACM-a, MIPRO-a i CIGRE-a. Sudjelovala je u organizaciji međunarodnih konferencija te kao tehnički recenzent za različite konferencije i časopise. Od 2003. do 2005. počasna je predsjednica Europskog saveza nacionalnih društava za održavanje (EFNMS), a od 2005. do 2009. bila je članica Upravnog odbora EFNMS-a.

Dobila je dvije medalje “Josip Lončar” na FER-u: srebrnu medalju za izvanredni doktorski rad 1997. te zlatnu medalju za doprinos u nastavi, međunarodnoj suradnji i suradnji s industrijom, 2014. godine.